Đây là một trang web Nam Phi cơ sở dữ liệu về Nam Phi mã bưu điện, bạn có thể tìm thấy langcountryname {} mã bưu điện, mã bưu điện, Zip Mã vùng và vị trí
Danh sách vùng